Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

 

  Bedrijfscontinuïteit en Crisismanagement

  Een calamiteit zoals een brand, een ernstig ongeval, een geweldsincident, een (ICT-) storing of een uitgelekt schandaal kan al snel uitgroeien tot een ramp of een crisis. Na het oplossen van de calamiteit, bijvoorbeeld als de brand is geblust en de slachtoffers zijn geborgen, gaat de crisis door. Tesmo helpt u graag met het opzetten van een juist crisismanagement.

  Mogelijkheid voor subsidie

  Bent u een werkzaam bij een zorginstelling die werk wil maken van opleiding, trainen en oefenen? Dan kunt u een aanvraag voor een OTO-subsidie doen. Een OTO-subsidie biedt u volop mogelijkheden om de expertise ten aanzien van opgeschaalde zorg binnen uw organisatie te vergroten. Indien uw zorginstelling gebruik wil maken van een OTO-subsidie dan moet de vastgestelde procedure voor deze aanvraag worden gevolgd. 

  Na goedkeuring van uw aanvraag en de toewijzing van OTO-middelen voor concrete projecten, is uw zorginstelling zelf verantwoordelijk voor de besteding hiervan. De zorginstelling moeten hiervoor verantwoording afleggen in het jaardocument maatschappelijke verantwoording conform de beleidsregels WTZi. Meer informatie over deze subsidieregeling kunt u vinden op de site van OTO Limburg. 

  Voor zorginstellingen

  Een calamiteit zoals een brand, een ernstig ongeval, een geweldsincident, een (ICT-) storing of een uitgelekt schandaal kan al snel uitgroeien tot een ramp of een crisis. Na het oplossen van de calamiteit, bijvoorbeeld als de brand is geblust en de slachtoffers zijn geborgen, gaat de crisis door. Een crisis kan ook heel geleidelijk ontstaan door veranderende omstandigheden. Een crisis is een situatie waarin vitale belangen van een organisatie zoals een zorginstelling bedreigd worden.

  Een zorgcontinuïteitsplan is er op gericht om zorg te kunnen garanderen in noodsituaties door het nemen van preventieve maatregelen. In een goed plan voor zorgcontinuïteit en crisismanagement wordt een natuurlijke verbinding gelegd tussen zorgcontinuïteit en de andere onderwerpen rondom (brand)veiligheid, rampenbestrijding en crises. In de eerste plaats moet er een degelijke risicoanalyse en risico evaluatie gehouden worden. Vervolgens moeten er maatregelen genomen worden voor onacceptabele risico’s Daarnaast wordt er een crisisorganisatie opgezet. Deze crisisorganisatie moet geactiveerd worden bij situaties die tot een crisis kunnen leiden. In de crisisorganisatie zit naast een BHV-team o.a. een crisisteam dat op basis van competenties en met behulp van een specifiek besluitvormingsproces, geschikt is om kritieke beslissingen te nemen onder stressvolle en onzekere omstandigheden en onder tijdsdruk. Daarnaast moet het crisisteam voorbereid zijn op externe en interne crisiscommunicatie. Het is immers essentieel dat er een adequate en juiste berichtgeving in de (social) media plaatsvindt en er een adequate voorlichting voor het eigen personeel tot stand komt.

  Continuïteit van zorg en crisismanagement maakt al deel uit van onze dienst brandveiligheidsmanagement. Dat vindt u op de website van Brafon. Bij brandveiligheidsmanagement is de focus gericht op het voorkomen en beheersen van de brand door de afstemming tussen bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische maatregelen voor een optimale brandveiligheid. Daar is zorgcontinuïteit en crisismanagement aan toegevoegd om als organisatie de gevolgen van een brand te kunnen overleven en zorg te kunnen garanderen.

  Diensten van Tesmo:
  1.     Professionele advies en assistentie (lean and mean) bij het ontwerpen van een plan voor de continuïteit van zorg en crisismanagement. Hierbij wordt samen met het management/directieteam en/of hoofden van dienst onderzocht welke specifieke preventieve maatregelen nodig zijn om de kans op onacceptabele risico’s te verkleinen en welke repressieve maatregelen er voorbereid moeten worden voor het geval er toch een crisis ontstaat. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
  A.     Waar moet een organisatie voor verpleging en verzorging rekening mee houden bij de inrichting en instandhouding van de eigen crisisorganisatie volgens de huidige wetgeving.
  B.     Een analyse en evaluatie van de bedrijfsspecifieke risico’s en preventieve maatregelen
  C.    Opstellen zorgcontinuïteitsplan met daarin o.a.

  • De crisisorganisatie: samenstelling crisisteam
  • De bedrijfsvoering tijdens een crisis, m.n. de besluitvorming
  • Plan voor de crisiscommunicatie
    

  2.     Professioneel Advies en Assistentie om een crisis te overleven als u niets heeft voorbereidt. Als uw organisatie plotseling door een crisis getroffen wordt, kunt u gebruik maken van onze expertise. Wij helpen u structuur in de chaos aan te brengen.

  3.     Training besluitvorming tijdens crisis. De bedrijfsvoering tijdens crisis is anders dan normaal. Er moeten kritieke beslissingen worden genomen onder tijdsdruk en in een onzekere situatie. Door de tijdsdruk en mogelijke paniek ontstaat de kans dat verkeerde beslissingen genomen worden met grote gevolgen. Een goed voorbereid, gestructureerd vergader- en besluitvormingsmodel kan helpen om optimale besluiten te nemen in crisissituaties.

  4.     Professionele Advies en Assistentie bij het opstellen van crisiscommunicatiebeleid/plannen. Een belangrijk bijverschijnsel van een crisis is reputatieschade. Reputatieschade kan zelfs de oorzaak zijn van de crisis. Met een goed voorbereid crisiscommunicatieplan kan deze schade beperkt blijven. Door de nog immer groeiende invloed van de sociale media is de communicatiewereld sterk veranderd. Maar ook de interne communicatie is belangrijk. Uw medewerkers stellen het op prijs om tijdig door u geïnformeerd te worden en mogelijk een bijdrage te kunnen leveren in het overwinnen van de crisis.

  Mogelijkheid voor subsidie

  Bent u een werkzaam bij een zorginstelling die werk wil maken van opleiding, trainen en oefenen? Dan kunt u een aanvraag voor een OTO-subsidie doen. Een OTO-subsidie biedt u volop mogelijkheden om de expertise ten aanzien van opgeschaalde zorg binnen uw organisatie te vergroten. Indien uw zorginstelling gebruik wil maken van een OTO-subsidie dan moet de vastgestelde procedure voor deze aanvraag worden gevolgd. 

  Na goedkeuring van uw aanvraag en de toewijzing van OTO-middelen voor concrete projecten, is uw zorginstelling zelf verantwoordelijk voor de besteding hiervan. De zorginstelling moeten hiervoor verantwoording afleggen in het jaardocument maatschappelijke verantwoording conform de beleidsregels WTZi. Meer informatie over deze subsidieregeling kunt u vinden op de site van OTO Limburg. 

  Voor overige instellingen

  Een calamiteit zoals een brand, een geweldsincident, een (ICT-) storing of een uitgelekt schandaal kan al snel uitgroeien tot een crisis. Na het oplossen van de calamiteit, bijvoorbeeld als de brand is geblust gaat de crisis door. Een crisis kan ook heel geleidelijk ontstaan door veranderende marktomstandigheden. Een crisis is een situatie waarin vitale belangen van een bedrijf, school of zorginstelling bedreigd worden. Soms zodanig dat het voorbestaan van bijvoorbeeld uw organisatie in gevaar komt.

  Continuiteitsmanagement bij TesmoEen bedrijfscontinuïteitsplan is er op gericht om een crisissituatie te voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen. Maar het bevat ook maatregelen om een crisissituatie te beheersen. Deze maatregelen kun je ook wel crisismanagement noemen. Crisismanagement is nodig omdat bij een crisis andere managementactiviteiten nodig zijn dan in een normale bedrijfsvoering. In tegenstelling tot een “normale” situatie moeten bij een crisis onder stressvolle omstandigheden en tijdsdruk cruciale beslissingen genomen worden.

  In een bedrijfscontinuïteitsplan wordt vastgesteld wat de meest vitale belangen van het bedrijf of instelling zijn en worden de risico’s in kaart gebracht die tot een crisis kunnen leiden. Deze risico’s worden geanalyseerd en geëvalueerd om onderscheid te kunnen maken tussen aanvaardbare en onaanvaardbare risico’s op grond van de financiële risicotolerantie van het bedrijf. Voor de onaanvaardbare risico’s moeten maatregelen getroffen worden om de kans er op te verkleinen dat deze zich voordoen. Ook moeten er maatregelen getroffen worden om de gevolgen te beperken als het toch gebeurt.

  Daarnaast wordt er een crisisorganisatie opgezet. Deze crisisorganisatie moet geactiveerd worden bij situaties die tot een crisis kunnen leiden. In de crisisorganisatie zit o.a. een crisisteam dat op basis van competenties en met behulp van een specifiek besluitvormingsproces, geschikt is om kritieke beslissingen te nemen onder stressvolle en onzekere omstandigheden en onder tijdsdruk. Daarnaast moet het crisisteam voorbereid zijn op externe en interne crisiscommunicatie. Het is immers essentieel dat er een adequate en juiste berichtgeving in  de (social) media plaatsvindt en er een adequate voorlichting voor het eigen personeel tot stand komt.

  Bedrijfscontinuïteitsmanagement maakt al deel uit van onze dienst brandveiligheidmanagment. Dat vind u op de website van Brafon. Bij brandveiligheidmanagement is de focus gericht op het voorkomen en beheersen van de brand door de afstemming tussen bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische maatregelen voor een optimale brandveiligheid. Daar is bedrijfscontinuïteitsmanagement aan toegevoegd om als bedrijf/organisatie de gevolgen van een brand te kunnen overleven.

  Diensten van Tesmo:

  1.     Professionele advies en assistentie (lean and mean) bij het ontwerpen van een bedrijfscontinuïteitsplan en crisismanagement. Hierbij wordt samen met het management/directieteam onderzocht welke specifieke preventieve maatregelen nodig zijn om de kans op onaanvaardbare risico’s te verkleinen en welke repressieve maatregelen er voorbereid moeten worden voor het geval er toch een crisis ontstaat. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Een analyse en evaluatie van de bedrijfsspecifieke risico’s
  • Opstellen bedrijfscontinuïteitsplan met daarin o.a.
   • De crisisorganisatie: samenstelling crisisteam
   • De bedrijfsvoering tijdens een crisis, m.n. de besluitvorming
   • Plan voor de crisiscommunicatie

  2.     Professionele Advies en Assistentie om een crisis te overleven als u niets heeft voorbereidt. Als uw bedrijf plotseling door een crisis getroffen wordt, kunt u gebruik maken van onze expertise. Wij helpen u structuur in de chaos aan te brengen.

  3.     Training besluitvorming tijdens crisis. De bedrijfsvoering tijdens crisis is anders dan normaal. Er moeten kritieke beslissingen worden genomen onder tijdsdruk en in een onzekere situatie. Door de tijdsdruk en mogelijke paniek ontstaat de kans dat verkeerde beslissingen genomen worden met grote gevolgen. Een goed voorbereid, gestructureerd besluitvormingsmodel kan helpen om optimale besluiten te nemen in crisissituaties.

  4.     Professionele Advies en Assistentie bij het opstellen van crisiscommunicatiebeleid/plannen. Een belangrijk bijverschijnsel van een crisis is reputatieschade. Reputatieschade kan zelfs de oorzaak zijn van de crisis. Met een goed voorbereid crisiscommunicatieplan kan deze schade beperkt blijven. Door de nog immer groeiende invloed van de sociale media is de communicatiewereld sterk veranderd. Maar ook de interne communicatie is belangrijk. Uw medewerkers stellen het op prijs om tijdig door u geïnformeerd te worden en mogelijk een bijdrage te kunnen leveren in het overwinnen van de crisis.

  5.     Een algemene workshop bedrijfscontinuïteit en crisismanagement. Hierbij wordt de theorie en de methodiek uitgelegd aan de hand van een voorbeeldscenario. Naast het aanhoren van een presentatie worden de deelnemers o.a. uitgedaagd om actief deel te nemen in crisisbesluitvorming en crisiscommunicatie.

  Workshop crisismanagement

  Bedrijfscontinuïteit- en crisismanagement is een complex breed thema die over alle disciplines binnen uw organisatie heengaan. Bij onze 2-daagse workshop gaan wij deze complexiteit omzetten in een praktijkgerichte overzichtelijke opzet die u morgen al in uw organisatie kunt gebruiken. Het mooie aan bedrijfscontinuïteitmanagement is dat u er iedere dag (on)bewust mee bezig bent, uw fundament van uw bedrijfsvoering is immers continuïteit. Daarbij weet u over het algemeen ook wel wat de aandachtspunten zijn binnen uw bedrijf. Wij richten ons daarom met de workshop vooral op het procesgedeelte. Indien u het proces begrijpt kunt u al grote stappen maken in bedrijfscontinuïteit waarbij crisismanagement is inbegrepen.

  Een belangrijk onderdeel van uw bedrijfscontinuïteit is crisismanagement. Waar het preventieve gedeelte van bedrijfscontinuïteit zich met name richt op  het voorkomen van een crisissituatie gaat crisismanagement over het doelmatig en effectief handelen bij een daadwerkelijke crisis (repressieve fase), om zoveel als mogelijk de schade te beperken. Met de workshop lopen wij hier in grote lijnen doorheen. 

  Aanvullende cursusinformatie

  Wilt u liever een interactieve workshop volgen, dan is dat mogelijk! Tesmo biedt naast haar dienstverlening ook een cursus aan die zich op crisismanagement richt. Alle aanvullende informatie over de 2-daagse workshop kunt u vinden door op deze link te klikken. Via deze link kunt u zich ook inschrijven.