Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

 

  Opstellen BHV plan

  Het BHV-plan bevat alle informatie, maatregelen en voorzieningen om de gevolgen van ongevallen, calamiteiten en incidenten te minimaliseren en adequate spoedeisende hulp te kunnen verlenen. In het bedrijfshulpverleningsplan is dit uitgewerkt in van te voren opgestelde procedures.

  Een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) wordt door de wet (de ARBO-wet) geëist. Een BHV-plan is de blauwdruk voor het inrichten van een BHV-organisatie. En als u dat in combinatie doet met het opstellen van een ontruimingsplan is dat kostentechnisch zeer gunstig en efficient.

  In het BHV-plan wordt de vertaalslag gemaakt van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) naar een adequate BHV-organisatie, om de restrisico’s die in de RI&E zijn vastgelegd te kunnen afdekken. Belangrijk hierbij is dat met name de samenhang  tussen de BIO (Bouwtechnische, Installatietechnische, Organisatorische) maatregelen wordt vastgelegd. De BIO maatregelen bepalen gezamenlijk het vereiste brandveiligheidsniveau. Ook moeten de beheersmaatregelen worden beschreven om de samenhang van deze BIO-maatregelen te borgen.

  Samen met het ontruimingsplan heeft u hiermee een compleet overzicht op de BHV en ontruimingsorganisatie, heeft u uw BHV beleid geborgd en daarmee voldoet u aan alle in de wet gestelde eisen.

  Wat bevat een BHV-plan?

   Een BHV-plan omvat het volgende:

  • Advies op de opzet van de BHV-organisatie
  • Hoe houdt u deze organisatie getraind
  • Welke calamiteiten kunnen op uw locatie(s) voorkomen en hoe moet men handelen?
  • Welke BHV-middelen zijn aanwezig en hoe worden deze onderhouden?
  • Wat zijn de bevoegdheden en wie draagt de eindverantwooordelijkheid?

  Tesmo levert altijd maatwerk dus onze BHV trainingen zullen afgestemd worden op het BHV plan.

  Indien u het BHV-plan laat opstellen of controleren door Tesmo neemt u dan ook eens de ontruimingsplattegronden mee in deze controle. Indien deze werkzaamheden tegelijk kunnen worden uitgevoerd, is dat voor uw kostentechnisch zeer gunstig en efficient.

  Overige adviesdiensten van Tesmo

  Meer informatie over Ontruimingsplattegronden
  Meer informatie over Ontruimingsplannen
  Meer informatie over BHV trainingen